20 tháng 5, 2018

Kỷ niệm Tây Thiên

                            Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân  (16-5-2018)