20 tháng 5, 2018

Kỷ niệm...

                             Vợ chồng Nguyễn Văn Dũng & Trần Kim Cúc
                                                         (16-5-2018)