22 tháng 2, 2019

                                  Xác lập Kỷ Lục nhà thơ Duy Yên& Kim Vân
                                                           (năm 2015)