22 tháng 2, 2019

                                         Xác lập Kỷ lục tâp thơ Lục Bát "Dấu ấn một thời"
                                                                (Năm 2018)