10 tháng 3, 2019

Biểu tượng Kỷ Lục VN

                        Biểu tượng Kỷ lục VN. Duy Yên- Kim Vân được tặng
                                                năm 2014 và năm 2018