23 tháng 8, 2023

Chân dung Nghệ sỹ Ca trù - Thơ - Dân ca Vũ Kim Dung (Đĩa CD2)