22 tháng 11, 2011

Vu vơ - Đoàn Kim Vân

Ảnh: Internet

Có người đi nhặt hoàng hôn
Đêm về đan dệt nỗi buồn vu vơ
Có người ra ngẩn vào ngơ
Mải tìm ý một bài thơ chưa thành.

8-2006