19 tháng 11, 2011

Vương - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Vương vào cái bả hư danh
Lòng không trong sáng đời thành bỏ đi
Còn mang cái tiếng thị phi
Ôm vào thêm nhục ích gì khổ thân.

5-2006