11 tháng 12, 2011

LÀM DÂN (Duy Yên)

                                               
                                                 Làm dân mà sướng, sướng hơn quan
                                                 Tránh được cho mình cái giống tham
                                                 Lắm kẻ cúi luồn ưa phỉnh nịnh
                                                 Vàng thau lẫn lộn lũ tà gian.