17 tháng 1, 2012

Đẹp mãi mùa xuân - Thơ Nguyễn Duy Yên

Video bài hát Đẹp mãi Mùa Xuân (Dân ca Thanh Hóa) - Lời Nguyễn Duy Yên, biểu diễn Tốp nữ