06 tháng 5, 2012

DUY YÊN ĐỌC DIỄN VĂN...


                             Nguyễn Duy Yên (Cháu ngoại cụ Phan Kế Bính) đọc diễn văn
                              trong buổi lễ kỷ niệm 85 năm ngày mất và trao tượng danh nhân
                             PHAN KẾ BÍNH 29-5-2002