30 tháng 5, 2012

Hội thảo thơ nữ sĩ Ngân Giang


              Nhà thơ Đoàn Kim Vân đọc tham luận ở hội thảo Thơ Nữ sĩ Ngân Giang