09 tháng 5, 2012

HỌP MẶT MỪNG XUÂN

              Đoàn Kim Vân họp mặt bàn bè nhân dịp đầu Xuân Nhâm thìn(2012)