06 tháng 9, 2012

Hai bạn thân


          Đôi bạn cùng khóa 5 trường sỹ quan Lục quân Trần Quốc Tuấn !949-1952 ở Thái Nguyên
                              Ngô Việt Châu - Nguyễn Duy Yên