06 tháng 9, 2012

Lưu niệm Xuân Tân Mão

     Từ trái sang phải - Bà Nguyễn Thúy Hà - Cháu Nguyễn Anh Tuấn - Bà Đoàn Kim Vân
     Ông Nguyễn Duy Yên.