15 tháng 10, 2012

Chúc mừng

Chủ tịch HNVHN  và gia đình chúc mừng
nhà thơ Nguyễn Duy Yên                                         Chủ tịch HNVHN Phạm Xuân Nguyên  và gia đình 
                                          nhà thơ Nguyễn Duy Yên (10-10-2012)