14 tháng 10, 2012

Nguyễn Thành Phong

                  Nguyễn Thành Phong Phó chủ tịch HNVHN thay mặt ban tổ chức
                   đọc lời khai mạc hội nghị.