14 tháng 10, 2012

Phạm Xuân Nguyên - Nguyễn Duy Yên

                               Chụp ảnh kỷ niêm :Phạm Xuân Nguyên