14 tháng 10, 2012

Phạm Xuân Nguyên - Nguyễn Duy Yên

           Phạm Xuân Nguyên Chủ tịch HNVHN chụp ảnh kỷ niệm với
             nhà thơ Nguyễn Duy Yên (10-10-2012)