10 tháng 10, 2012

Phở gánh ở Hà nội


               Phở gánh ở Hà nội trước năm 1945