27 tháng 4, 2014

Chân dung Đoàn Kim Vân

                    Chân dung nhà thơ Đoàn Kim Vân - họa sĩ Đức Hòa  vẽ 2- 2014.