01 tháng 6, 2014

Trích TẠP CHÍ XƯA VÀ NAY số 235 -V-2005.

Trích trong Tạp chí XƯA VÀ NAY số 235 - V -2005 cơ quan của Hội Khoa học lịch sử VN