01 tháng 6, 2014

Trích trong Tạp chí Xưa và Naysoos 235- V- 2005

Trích trong tạp chí XƯA VÀ NAY số 235 V- 2005-Cơ quan Hội khoa học lịch sử VN.