03 tháng 8, 2014

Nhạc sĩ Huy Thục- Nhà thơ Duy Yên

                 Nhạc sỹ Huy Thục và nhà thơ Nguyễn Duy Yên đang trao đổi về bài thơ
                Yên Tử ca của Nhà thơ Nguyễn Duy Yên, nhạc sỹ mới phổ nhạc đã được
               thu thanh lưu truyền ở Hội Phật giáo Việt Nam.