07 tháng 2, 2015

Xem triển lãm

             Nguyễn Thúy Nga xem tranh triển lãm của họa sĩ Đặng Tin Tưởng
             tại Bảo tàng Mỹ thật Việt Nam (23-01-2015).