07 tháng 2, 2015

Xem Triển lãm

         Hai bố con Nguyễn Duy Yên & Nguyễn Thúy Nga đi xem Triển
         lãm "ĐIỆP KHÚC MÙ MÂY II" của họa sĩ Đặng Tin Tưởng tổ
         chức ở Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam- 23-01-2015.