17 tháng 5, 2015

Lễ mừng thọ

                                 Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân đón đoàn đại biểu họ Đoàn đến   
                               dự lễ mừng thọ và đám cưới kim cương của vợ chồng YÊN&VÂN
                               tổ chức tại quê nhà ngayf17-2-2015 /29-2- Ất Mùi.