22 tháng 5, 2015

Lễ mừng thọ...

           Khách mời dự đêm ca , múa , nhạc chào mừng lễ mừng thọ và
           đám cưới kim cương của ông, bà Duy Yên & Kim Vân tổ chức
          tại quê nhà  17-2-2015 tức 29-2-Ất Mùi.