17 tháng 5, 2015

Lễ mừng thọ

                                     Đoàn đại biểu họ Đỗ tới dự lễ mừng thọ và đám cưới kim cương
                                    của vợ chồng Duy Yên & Kim Vân tổ chức tại quê nhà ngày
                                    17-2-2015 / 29-2-Ất Mùi.