17 tháng 5, 2015

Lễ mừng thọ

                      Đoàn đại biểu họ Nguyễn Ngọc đến dự lễ mừng thọ và đám
                      cưới kim cương của vợ chồng Duy Yên- Kim Vân tổ chức tại
                     quê nhà ngày 17-2-2015 / 29-2- Ất Mùi.