15 tháng 5, 2015

Lễ mừng...

               Vợ chồng Duy Yên&kim Vân ở ngày lễ mừng thọ và đám cứoi
               Kim cương (17-4-2015) ảnh chụp tại vườn nhà xã Thụy Lôi,
               Tiên Lữ, Hưng Yên.