22 tháng 6, 2015

Kim Vân (2015)

                                  Kim Vân đến dự triển lãm Mỹ thuật ở
                                 Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.