22 tháng 6, 2015

Ông và cháu

                                 Ông và cháu (Duy Yên và cháu Lịch Du)
                                                        (6-2002)