26 tháng 7, 2015

      Từ trái sang phải : Nhà thơ Duy Yên, Vũ Quàn Phương,
     Kim Vân, Bùi Việt Mỹ.(Xuân 2015)