16 tháng 12, 2015

Dự lễ ăn hỏi (Cưới Trọng)

Trái sang phải: Anh Tuấn, Nga, Vân Anh, Mai Hồng, Huy, Trọng, Thúy, Kim Cúc, Phương.