17 tháng 5, 2017

Dự lễ mừng thọ...

            Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân dự lễ mừng đại thọ lão quyết tử quân
             Nguyễn Ngọc Hàm tuổi 95.