16 tháng 5, 2017

Dự triển lãm

            Họa sĩ Đặng Tin Tưởng trân trọng nhận tập nhạc phổ thơ
           XUÂN VỚI TÔI của Duy Yên và Kim Vân do Kim Vân tặng
           hôm xem triển lãm tranh của họa sĩ Đặng Tin Tưởng tổ
           chức tại Bảo tàng Mỹ thuật VN, Hà nội.