16 tháng 5, 2017

Nhận bằng khen

       Duy Yên (hàng thứ hai bên trái ảnh)Nhận bằng khen của
       Thi đàn VN năm 2014.