16 tháng 5, 2017

Dự Triển lãm

           Đoàn Kim Vân đọc lời chào mừng ngày khai mạc phòng tranh
           của họa sĩ Đặng Tin Tưởng tổ chức tại bảo tàng Mỹ thuật VN.