17 tháng 5, 2017

Xem triển lãm

            Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân xem triển lãm của họa sỹ
            Đặng Tin Tưởng ở Bảo tàng Mỹ thuật VN tại Ha nội.