17 tháng 5, 2017

         Kim Vân xem tranh triển lãm của họa sĩ Đặng tin Tưởng ở BTMTVN.